GEROY FilmFest je festival filmů, zaměřený na amatérskou tvorbu.

1.Všeobecné znění.

 1.1. Obecným záměrem festivalu je každoročně představit to nejlepší, co v oblasti autorské amatérské tvorby vzniklo. Festival chce mít za úkol vzdělávat se v oblasti filmové tvorby a učit se všemu novému co s natáčením souvisí. Cílem je přispět ke vzniku nových kvalitních amatérských filmových děl, potažmo rozvoji jejich autorů.

1.2. Pořadatelem festivalu je KSK Limit z.s. U Tenisu 1, Přerov, 750 02 Česká republika, e-mail: info@ksklimit.cz webové stránky: www.ksklimit.cz, spolupořadatelem je www.geroy.cz

1.3. Festival GEROY FilmFest 2020 se uskuteční v Přerově v průběhu měsíce února 2020 (termín upřesníme)

1.4  Autor – autorem díla se rozumí režisér/ kameraman nebo producent. Pouze autor díla může pod svým jménem přihlásit film.

1.5. Autorskoprávní garance – prohlašuji, že jsem jako autor/ kameraman či producent držitelem všech autorských práv či jejich licencí ke snímku (obrazových, hudebních, zvukových), mám vypořádána práva s výkonnými umělci v díle, snímek neporušuje zákony ČR a ke vzniku filmu bylo využito pouze legálních postupů (díla duševního vlastnictví), dále že snímek neobsahuje skrytou reklamu, nejedná se o propagační film obchodního či podnikatelského subjektu. Potvrzuji, že snímek má nekomerční charakter a jeho licence nebyla součástí obchodního kontraktu či komerční distribuce.

1.6. Této filmové soutěže se smí zúčastnit pouze amatérský autor – režisér/ kameraman nebo producent, které tyto profese nemají jako pracovní poměr, (neživí se tím, výroba, prodej audiovizuálních děl, tvorba, psaní scénáře.. ), nepracuji ve filmové oblasti, produkci a ani se nepodílí na jejím vzniku za finančním účelem / odměnu.

1.7. Pořadatel se zavazuje nevyužít žádné z přihlášených děl ke komerčním účelům – např. k prodeji díla, pokud se organizátoři písemně nedohodnou jinak s autorem filmu. Tato povinnost se nevztahuje na veřejnou projekci v rámci GEROY FilmFest a případných propagací samotného festivalu.

1.8. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci autora jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetím stranám. Registrované osoby souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním formuláři pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

2. Povinnosti autorů a požadavky na filmy

 2.1. Přihlásit se mohou pouze autoři, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky. Film může přihlásit pouze producent /kameraman nebo režisér díla a to pod svým jménem.

2.2. Jeden autor smí na své jméno přihlásit v jednom ročníku maximálně 5 filmu, a to – po 1 filmu do každé soutěžní kategorie.

2.3. Film musí být vyroben v letech 2018 – 2019.

2.4. Film obsahující přílišné vulgární, nemravné a pohoršující záběry, které by zásadně omezovaly přístupnost promítání na veřejnosti budou zamítnuty.

2.5. Pořadatel nezodpovídá za porušení autorských práv v případě přihlášení díla autory, kteří neměli z jakýchkoliv důvodů právo toto dílo přihlásit, natočit nebo veřejně šířit včetně autorského práva na hudbu.

2.6. Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže film, který na základě posouzení neodpovídá stanoveným podmínkám, nebo naopak udělit výjimku a film přijmout.

2.7. Autoři díla poskytují pořadateli GEROY FilmFest právo k veřejné produkci přihlášeného díla v rámci festivalu, během následujících ročníků a během případných ozvěn festivalu. Také poskytují právo využít části díla (video i audio stopu) k vytvoření a veřejné projekci audiovizuálního díla a to za účelem propagace festivalu (video upoutávka a sestřih nominovaných filmů).

2.8. Pořadatel má právo používat fotografie, plakáty, screenshoty a jiné materiály zaslané k přihlášce v rámci prezentace GEROY FilmFest na všech online i tištěných materiálech.

2.9. Přihlášením filmu na GEROY FilmFest souhlasí autor s festivalovými podmínkami.

 3.Soutěžní kategorie a ceny.

3.1. Soutěžní program GEROY FilmFest je složen z těchto kategorií:

a) naše dovolená v ČR, všeobecné, bez omezení

b) naše dovolená mimo ČR, všeobecné, bez omezení

c) sport – bez omezení

d) kultura, hudba – všeobecné, bez omezení (např.- hudební klip, kulturní sestřih atd.)

d) můj Přerov, vše o Přerově a kolem něho.

 

3.2. Všechny filmy v soutěži jsou promítány v původním znění.

3.3. Režisér, producent nesmí odvolat film z programu festivalu poté, co bylo pořadatelem oficiálně potvrzeno, a byl zařazen do programu promítání.

3.4. Porota bude složena z významných představitelů města, z filmové tvorby, filmových tvůrců. Každou ze soutěžních sekcí bude hodnotit porota. Členem poroty nesmi být ten, kdo se podílel na vzniku některého z filmů uváděného v příslušných kategoriích. Všichni členové poroty jsou zavázáni k mlčenlivosti. Ředitel festivalu nebo členové pořadatelského týmu festivalu se mohou účastnit zasedání porot.

3.5. Porotci udělují tyto ceny:

a) cena pro nejlepší amatérsky film

b) cena pro nejlepší amatérsky sestřih

c) cena za nejlepší herecký výkon – muž, žena, nebo kolektiv

g) cena za nejlepší výtvarný záměr

Dále může porota udělit jedno Zvláštní uznání v každé z kategorií.

 

3.6. Finanční odměna patří rovným dílem režisérovi a producentovi filmu a bude mu zaslána bezhotovostně nejpozději do 2 měsíců od skončení festivalu. Pokud držitel práv k audiovizuálnímu dílu poskytne dílo k projekci na festivalu za poplatek, případná finanční výhra bude o tuto částku snížena.

3.7. Všechny tvůrci vybraných soutěžních děl obdrží oficiální pozvání na festival. Festival uvítá účast všech tvůrců na slavnostním vyhlášení výsledků.

4. Pravidla soutěže

 4.1. Soutěž je vyhlášena od 1.října  2019, uzávěrka soutěže je 30. listopadu 2019. Tento termín pro předání audiovizuálního díla nesmí být překročen.

Audiovizuální dílo může být přijato do soutěže, pokud splňuje následující podmínky:

a). Každý film může soutěžit pouze v jedné soutěžní kategorii.

b). Do soutěže festivalu vybírá filmy výběrová komise, viz bod 3.4.

c). Formáty filmu: v podstatě jakýkoliv kodek / kontejner, kvalitou alespoň v HD rozlišení (min. 1280×720)

d). Délka filmu (stopáž) maximálně 2min.

e). Specifikace videa jsou akceptovány v následujících formátech a v kvalitě pro projekci v kinosálech:

DCP / minimální datový tok 2000 kB/s, zvuk stereo L/R nebo 5.1

HD video soubor (či příbuzné rozlišení) / minimální datový tok 4000 kB/s, maximální datový tok 15000 kB/s, zvuk stereo L/R nebo 5.1

4.2. Soutěžní filmy přijímáme pouze v elektronické podobě prostřednictvím linku ke stažení z internetových úložišť (uschovna.cz, google disk atd.) na e-mailovou adresu: info@ksklimit.cz

4.3. Rozhodnutí výběrové komise o filmech vybraných do soutěže se přihlašovatelé dozvědí v průběhu prosince 2019, zároveň budou vyzváni k případnému doplnění informací a materiálů. Do konce ledna 2020 pak bude seznam vybraných filmů zveřejněn na festivalových stránkách: geroy.filmfest.cz

4.4. Přihlášením audiovizuálního díla přihlašovatel potvrzuje, že má oprávnění tímto dílem disponovat a festivalu jej poskytnou pro účely soutěže.

4.5. Pořadatel vyhrazuje právo na změny.