OBECNÁ PRAVIDLA ZÁVODU GEROY KIDS

1.1) Dětský závod GEROY KIDS je určen pro děti do 13 let. Registraci provádí zákonný zástupce.
1.2) Do závodu může nastoupit dítě, které bylo předem řádně zaregistrováno a má zaplacené startovné. Přihlášení a platby na místě jsou možné pouze v případě volné kapacity závodu.
1.3) Pokud se z nějakého důvodu dítě nemůže zúčastnit závodu, lze převést startovní číslo na náhradníka, což se musí nahlásit pořadateli závodu nejpozději na prezentaci k závodu. Startovné se při neúčasti nevrací.
1.4) Zákonný zástupce dítěte – závodníka, si uvědomuje riziko zničení vlastního vybavení, materiálu i možného zranění při závodě! Je si vědom i toho, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které dítě utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Tyto skutečnosti potvrzuje zákonný zástupce dítěte svým souhlasem při odeslání registrace na závod.
1.5) Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci, pokud tyto nebudou převzaty pořadatelem do úschovy oproti písemnému potvrzení, a to pouze v prostorách k tomu určených.
1.6) Do závodu smí nastoupit pouze dítě, které je v dobrém zdravotním stavu, nemá akutní onemocnění, nebo alergické reakce.
1.7) Závodník= dítě musí přizpůsobit své oblečení danému závodu. Jakákoliv obuv s hroty je zakázána!
1.8) Je zakázáno ničit přírodu, pohybovat se mimo vyznačenou trať a odhazovat odpadky na jiná než vyhrazená místa!
1.9) Zákonný zástupce dítěte souhlasí, aby účast a sportovní výkon dítěte v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že zákonný zástupce dítěte poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy a/nebo fotografie vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže GEROY, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona, za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.
1.10) Každý účastník závodů se musí striktně řídit pokyny rozhodčích a organizátorů!
1.11) Závod proběhne za jakéhokoliv počasí!
2. KATEGORIE
2.1) základní kategorie GEROY KIDS – pouze jednotlivci:
a) věková kategorie: do 6 let, 6 – 7 let, 8 – 9 let, 10 – 11 let, 12 – 13 let.
b) dle pohlaví – holky (H), kluci (K)

3. REGISTRACE A PREZENTACE DO ZÁVODU

3.1) Registrace do závodu probíhá výhradně elektronicky pomocí registračního formuláře, který je umístěn na stránce www.geroy.cz a to do 7. 6. 2020 pro závod v Přerově a DOUBLE, a do 25.8.2020 pro závod ve Frýdlantě n.O.
Další registrace je možná pouze v den závodu přímo v centru na prezentaci a za zvýšené startovné a to pouze v případě volné kapacity závodu.
3.2) Jednotlivé vlny registrace a časové termíny jsou uvedeny na stránkách www.geroy.cz.
3.3) Registrace se stává platnou až v okamžiku připsání startovného na účet pořadatele.
3.4) POŘADATEL ZÁVODU SI VYHRAZUJE PRÁVO REGISTRACI UZAVŘÍT NEBO UPRAVIT PODMÍNKY REGISTRACE, POKUD TO BUDE VYŽADOVAT SITUACE (např. zkrácení lhůty pro zaplacení apod.);
3.5) V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start, se startovné nevrací.
4. START A POSTUP NA TRATI:
4.1) Každý závodník bude mít přidělen elektronický čip pro měření času, případně bude zaveden jiný systém měření času (například ručně apod.). Současně bude každému závodníkovi namalováno číslo fixem na obličej nebo paži.
4.2) Starty jednotlivých kategorií budou řešeny formou několika vteřinových intervalů, vždy po malých skupinách nebo jednotlivcích.
4.3) Startovní pořadí závodníků bude přiděleno až po ukončení registrací a zpracování dat, obvykle v několika málo dnech. Informace o pořadí závodníků a systém startu budou předem oznámeny na webových stránkách závodu a na sociálních sítích.
4.4) Závodník – dítě musí absolvovat závod v celé jeho délce, je na volbě zákonného zástupce, zda dítě trasu zdolá samostatně nebo s doprovodem
4.5) Všechny překážky musí být v průběhu závodu překonané buď přímo, nebo s dopomocí zákonného zástupce/doprovodné osoby.
VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE ZÁVODNÍKŮ PŘI PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK JE POVOLENA.
4.6) Pokud bude muset dítě závodník z jakýchkoli důvodů závod předčasně ukončit (např. zranění), musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit nejbližšímu rozhodčímu či pořadateli!
4.7) Při nečekaných situacích na překážkách (dlouhé časové plnění, přelidnění překážky apod.) se závodníci musí řídit pokyny pořadatele.
5. DOPORUČENÍ
5.1) Doporučujeme závodníkům na den závodu zdravotní pojištění pro případ úrazu či poškození jiné osoby! (dle aktuální nabídky a specifikací pojišťoven)
5.2) Doporučujeme závodníkům pevnou obuv, sportovní oblečení, které je možné znehodnotit, popřípadě oblečení s logem týmů.
5.3) Doporučujeme také ochranné pomůcky jako rukavice, chrániče kloubů, páteře, fixaci kotníků, atd. Je jen na zvážení účastníků závodů, zda jej využijí!

Tato pravidla nemusí být konečná a mohou se dle potřeby pořadatele měnit, upravovat a doplňovat vzhledem k trati a podmínkám!!!