OBECNÁ PRAVIDLA ZÁVODU GEROY GAUČINK!

1.1) Závod Geroy GAUČINK určen pro dospělé osoby starší 18 let.
1.2) Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se předem řádně zaregistroval a má zaplacené startovné! Přihlášení a platby na místě jsou možné pouze v případě volné kapacity závodu.
1.3) Pokud se z nějakého důvodu nemůže závodník účastnit závodu, lze převést startovní číslo na náhradníka, což se musí nahlásit pořadateli závodu nejpozději na prezentaci k závodu. Startovné se při neúčasti nevrací.
1.4) Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí! Uvědomuje si riziko zničení vlastního vybavení, materiálu i možného zranění při závodě! Závodník si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Tyto skutečnosti potvrzuje závodník svým souhlasem při odesláním registrace na závod.
1.5) Závodník bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci, pokud tyto nebudou převzaty pořadatelem do úschovy oproti písemnému potvrzení, a to pouze v prostorách k tomu určených.
1.6) Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad podmínky závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek.
1.7) Závodník je povinen poskytnout první pomoc jinému zraněnému závodníkovi do příchodu zdravotníka a nahlásit tuto skutečnost organizátorovi!
1.8) Závodník musí dodržovat standardní pravidla Fair-play.
1.9) Závodník musí přizpůsobit své oblečení danému závodu. Jakákoliv obuv s hroty je zakázána!
1.10) Je zakázáno ničit přírodu, pohybovat se mimo vyznačenou trať a odhazovat odpadky na jiná než vyhrazená místa!
1.11) Závodník souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy a/nebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže GEROY, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona, za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.
1.12) Každý účastník závodů se musí striktně řídit pokyny rozhodčích a organizátorů! Neuposlechnutí rozhodčího, pořadatele nebo organizátora se rovná diskvalifikaci závodníka/týmu!!!
1.13) Závod proběhne za jakéhokoliv počasí!
2. KATEGORIE
2.1) Tým je jednotlivec dvojice závodníků libovolně složená dle pohlaví a věku;
2.2) v registračním formuláři si týmy samy zvolí NÁZEV týmu a vyberou odpovídající kategorii;
2.4) závodní týmy volí své zařazení z těchto kategorií:
a) věková kategorie do 39 let, od 40 do 49 let, od 50 do 59 let, nad 60 let (pouze muži)
b) složení týmu dle pohlaví – MUŽI (M) jednotlivci, ŽENY (Ž) jednotlivci, dvojice muži (2M), dvojice ženy (2Ž), dvojice mix (2MIX)
3. REGISTRACE A PREZENTACE DO ZÁVODU
3.1) Registrace do závodu probíhá výhradně elektronicky pomocí registračního formuláře, který je umístěn na stránce www.geroy.cz a to do 16. 6. 2019.
Dále je možná registrace pouze v den závodu přímo v centru na prezentaci a za zvýšené startovné.
3.2) Jednotlivé vlny registrace a časové termíny jsou uvedeny na stránkách www.geroy.cz.
3.3) Po vyplnění registračního formuláře kapitán týmu obdrží potvrzující email s platebními instrukcemi. Registrace se stává platnou až v okamžiku připsání startovného na účet pořadatele.
3.4) POŘADATEL ZÁVODU SI VYHRAZUJE PRÁVO REGISTRACI UZAVŘÍT NEBO UPRAVIT PODMÍNKY REGISTRACE, POKUD TO BUDE VYŽADOVAT SITUACE (např. zkrácení lhůty pro zaplacení apod.);
3.5) V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start, se startovné nevrací.
4. START A POSTUP NA TRATI:
4.1) Každý závodník bude mít přidělen elektronický čip pro měření času. Bez tohoto čipu závodník nebude vpuštěn na start. Současně bude každému závodníkovi namalováno číslo fixem na obličej nebo paži.
4.2) Starty jednotlivých kategorií budou řešeny formou několika vteřinových intervalů, vždy po malých skupinách nebo jednotlivcích.
4.3) Startovní pořadí závodníku bude přiděleno podle data a času registrace do závodu v každé příslušné kategorii. První odstartuji kategorie jednotlivci, poté dvojice. V rámci těchto dvou skupin platí pravidlo, kdo se dřív zaregistroval, dříve startuje. Tj. např. první zaregistrovaná dvojice, poběží jako první ze všech přihlášených dvojic, ale až po odběhnutí všech jednotlivců. Důvodem této organizace startu je hlavně vaše spokojenost na trati – minimalizace tvoření zácpy u překážek.
4.4) Závodníci v kategorii dvojice musí absolvovat trasu společně s maximálním rozestupem nejvýše 10 metrů mezi prvním a druhým členem jednoho týmu.
4.5) Závodník musí absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout pomoc od diváků.
4.6) Všechny překážky musí být v průběhu závodu překonané buď přímo, nebo náhradní variantou.  V případě nezvládnutí některé překážky, je určen pořadatelem náhradní úkol tak, aby závodník nebyl vyloučen ze závodu, ale mohl pokračovat dále. Například – formou 20x angličáků/kliků, běžecký okruh atd. Jedná se především o náhradu za fyzicky a technicky náročné překážky.
VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE ZÁVODNÍKŮ PŘI PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK JE POVOLENA.
4.7) Pokud bude muset závodník z jakýchkoli důvodů závod předčasně ukončit (např. zranění), musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit nejbližšímu rozhodčímu, či pořadateli!
4.8) Při nečekaných situacích na překážkách (dlouhé časové plnění, přelidnění překážky apod.) se závodníci musí řídit pokyny pořadatele.
4.9) Zkrácení trati se trestá diskvalifikací!
5. DOPORUČENÍ
5.1) Doporučujeme závodníkům na den závodu zdravotní pojištění pro případ úrazu či poškození jiné osoby! (dle aktuální nabídky a specifikací pojišťoven)
5.2) Doporučujeme závodníkům pevnou obuv, sportovní oblečení, které je možné znehodnotit, popřípadě oblečení s logem týmů.
5.3) Doporučujeme také ochranné pomůcky jako rukavice, chrániče kloubů, páteře, fixaci kotníků, atd. Je jen na zvážení účastníků závodů, zda jej využijí!
 
Tato pravidla nemusí být konečná a mohou se dle potřeby pořadatele měnit, upravovat a doplňovat vzhledem k trati a podmínkám!!!