1. OBECNÁ PRAVIDLA závodu GEROY:

1.1) Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se předem řádně zaregistroval a má zaplacené startovné! Přihlášení a platby na místě jsou možné pouze v případě volné kapacity závodu. Závodník v kategorii jednotlivec musí v den startu dosáhnout věku 18 let, závodník v kategorii JUNIOR (15 – 18) let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce, který předloží v den závodu při registraci.
1.2) Pokud se z nějakého důvodu nemůže závodník účastnit závodu, lze převést startovní číslo na náhradníka, což se musí nahlásit pořadateli závodu nejpozději na prezentaci k závodu. Startovné se při neúčasti nevrací.
1.3) Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí! Uvědomuje si riziko zničení vlastního vybavení, materiálu i možného zranění při závodě! Závodník si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Tyto skutečnosti potvrzuje závodník svým souhlasem při odesláním registrace na závod.
1.4) Závodník bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci, pokud tyto nebudou převzaty pořadatelem do úschovy, a to pouze v prostorách k tomu určených.
1.5) Všichni závodníci musí být plavci.
1.6) Do závodu smí nastoupit pouze závodník, který splňuje bez výhrad podmínky závodu, je v dobrém zdravotním stavu, není pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek.
1.7) Závodník je povinen poskytnout první pomoc jinému zraněnému závodníkovi do příchodu zdravotníka a nahlásit tuto skutečnost organizátorovi!
1.8) Závodník musí dodržovat standardní pravidla Fair-play.
1.9) Závodník musí přizpůsobit své oblečení danému závodu. Jakákoliv obuv s hroty je zakázána!
1.10) Je zakázáno ničit přírodu, pohybovat se mimo vyznačenou trať a odhazovat odpadky na jiná než vyhrazená místa!
1.11) Závodník souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy a/nebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže GEROY, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona, za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.
1.12) Každý účastník závodů se musí striktně řídit pokyny rozhodčích a organizátorů závodu! Neuposlechnutí rozhodčího, pořadatele nebo organizátora závodu se rovná diskvalifikaci závodníka/týmu!!!

2. KATEGORIE

2.1) Závodí jednotlivci, dvojice nebo čtveřice.
2.2) V registračním formuláři si týmy samy zvolí NÁZEV týmu a vyberou odpovídající kategorii.
2.3) Kategorie závodu:
a) JEDNOTLIVCI – věková kategorie od 18 do 39 let, od 40 do 49 let, od 50 do 59 let, nad 60 let (pouze muži)
b) DVOJICE – muži (2M), dvojice ženy (2Ž), dvojice mix (2MIX), JUNIOR
c) ČTVEŘICE – muži (4M), ženy (4Ž) mix (4MIX), JUNIOR
d) ELITA – jednotlivci muži a ženy bez věkových kategorií (kategorie ELITA startuje jako poslední po odběhnutí všech ostatních účastníků. V této kategorii není možné dělat náhradní tresty na překážkách, tzn. závodníci musí překonat všechny překážky! První 3 muži a ženy dostanou finanční odměnu.
2.4) V týmech MIX musí být vždy 1 žena a 1 muž.
2.5)V kategorii JUNIOR běží závodníci ve věku 15 – 18 let.

3. REGISTRACE A PREZENTACE DO ZÁVODU

3.1) Registrace do závodu probíhá výhradně elektronicky pomocí registračního formuláře, který je umístěn na stránce www.geroy.cz a to do 7. 6. 2020 pro závod v Přerově a DOUBLE, a do 25.8.2020 pro závod ve Frýdlantě n.O. Dále je možná registrace pouze v den závodu přímo v centru na prezentaci a za zvýšené startovné.
3.2) Jednotlivé vlny registrace a časové termíny jsou uvedeny na stránkách www.geroy.cz
3.3) Po vyplnění registračního formuláře kapitán týmu obdrží potvrzující email s platebními instrukcemi. Registrace se stává platnou až v okamžiku připsání startovného na účet pořadatele.
3.4) POŘADATEL ZÁVODU SI VYHRAZUJE PRÁVO REGISTRACI UZAVŘÍT NEBO UPRAVIT PODMÍNKY REGISTRACE, POKUD TO BUDE VYŽADOVAT SITUACE (např. zkrácení lhůty pro zaplacení apod.);
3.5) V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start, se startovné nevrací.

4. START A POSTUP NA TRATI:

4.1) Každý závodník bude mít přidělen elektronický čip pro měření času. Bez tohoto čipu závodník nebude vpuštěn na start. Současně bude každému závodníkovi namalováno číslo fixem na obličej nebo paži.
4.2) Starty jednotlivých kategorií budou řešeny formou několika vteřinových intervalů, vždy po malých skupinách nebo jednotlivcích.
4.3) Startovní pořadí závodníku bude přiděleno podle data a času registrace/-í do závodu v každé příslušné kategorii. První odstartují jednotlivci, dvojice a 4 členné týmy. V rámci těchto třech skupin platí pravidlo, kdo se dřív zaregistroval, dříve startuje. Tj. např. první zaregistrovaná dvojice, poběží jako první ze všech přihlášených dvojic, ale až po odběhnutí všech jednotlivců. Důvodem této organizace startu je hlavně vaše spokojenost na trati – minimalizace tvoření zácpy u překážek.
4.4) Závodníci v kategorii dvojice a 4členné týmy musí absolvovat trasu společně s maximálním rozestupem nejvýše 10 metrů mezi prvním a posledním členem jednoho týmu. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci.
4.5) Závodník musí absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout pomoc od diváků.
4.6) Všechny překážky musí být v průběhu závodu překonané. V případě nezvládnutí některé překážky, je určen pořadatelem náhradní úkol tak, aby závodník nebyl vyloučen ze závodu, ale mohl pokračovat dále. Například – formou 20x angličáků/kliků, běžecký okruh atd. Jedná se především o náhradu za fyzicky a technicky náročné překážky.
VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE ZÁVODNÍKŮ PŘI PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK JE POVOLENA.
4.7) Pokud bude muset závodník z jakýchkoli důvodů závod předčasně ukončit (např. zranění), musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit nejbližšímu rozhodčímu, či pořadateli!
4.8) Při nečekaných situacích na překážkách (dlouhé časové plnění, přelidnění překážky apod.) se závodníci musí řídit pokyny pořadatele.
4.9) Zkrácení tratě se trestá diskvalifikací!

5. DOPORUČENÍ

5.1) Doporučujeme závodníkům na den závodu zdravotní pojištění pro případ úrazu či poškození jiné osoby! (dle aktuální nabídky a specifikací pojišťoven)
5.2) Doporučujeme závodníkům pevnou obuv, sportovní oblečení, které je možné znehodnotit, popřípadě oblečení s logem týmů.
5.3) Doporučujeme také ochranné pomůcky jako rukavice, chrániče kloubů, páteře, fixaci kotníků, atd. Je jen na zvážení účastníků závodů, zda jej využijí!
Tato pravidla nemusí být konečná a mohou se dle potřeby pořadatele měnit, upravovat a doplňovat vzhledem k trati a podmínkám!!!