REVERZ – DOCPDF

REVERZ – PROHLÁŠENÍ O PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI

PŘI ÚJMĚ NA ZDRAVÍ A O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Jméno a příjmení: (tiskacím)

_________________________________________

Startovní číslo: ____________________________

Místo konání: Extrémní překážkový závod GEROY – …………………………………………

1. Moje účast na závodě GEROY je dobrovolná. Svým podpisem potvrzuji, že mám řádně uzavřené zdravotní pojištění v případě jakéhokoliv úrazu mé osoby v souvislosti se závodem GEROY.

2. Svým podpisem na tomto prohlášení beru na vědomí, že jakákoliv účast mé osoby v

závodu GEROY může být životu nebezpečná a dále jsem si vědom toho, že v souvislosti se závodem GEROY, kterého se účastním, hrozí mé osobě nebezpečí vážného zranění/či smrti,

resp. další jiné závažné následky, jakými mohou být např.: utonutí, podvrtnutí, vykloubení končetin, přetížení, zlomeniny, teplá a chladná zranění, zranění na vozidlech, kousnutí a bodnutí hmyzem a jiných zvířat, kontakt s jedovatými rostlinami, jiné fyzické zranění, psychická traumata a další nehody, které mohou nastat následkem disciplín absolvovaných v rámci závodu GEROY a potenciálně trvalé ochrnutí nebo smrt.

3. Ačkoliv pravidla soutěže, technické zabezpečení tratě a osobní disciplína každého soutěžícího může snížit riziko nehody, riziko vážného zranění stále je a existuje, s čím jsem řádně seznámen a projevuji souhlas s výše uvedenými riziky. Dále jsem si vědom toho, že mi v souvislosti s mou účastí na tomto závodě hrozí nebezpečí vzniku vážné újmy na zdraví, resp. smrti, i u jednotlivých překážek na trati, které se mohou za určitých nepředvídatelných okolností uvolnit, povolit, následkem čehož může dojít ke vzniku vážné újmy na zdraví, resp. smrti mé osoby, čeho jsem si plně vědom a na znak souhlasu s těmito riziky podepisuji toto prohlášení. Souhlasím se všemi riziky tratě, známými či neznámými, i kdyby nastaly v důsledku nedbalosti organizátorů soutěže.

4. Zároveň prohlašuji, že pokud uvidím neobvyklé nebo určité riziko/nebezpečí při účasti mé

osoby na této akci, osobně vynaložím co největší úsilí na to, abych dál nesoutěžil a upozornil

organizátory na možné riziko nebezpečí tratě.

5. Já, sám za sebe, za mé dědice, příbuzné, a vykonavatele mé závěti, se tímto výslovně

vzdávám všech mých závazků, pohledávek, podání jakýchkoliv žalob nebo vymáhání jakýchkoliv škod vůči spolku KSK Limit, z.s. se sídlem U Tenisu 851/1, Přerov 750 02, IČ: 04995619 a pořadateli závodu GEROY jakož i dalším osobám, které mají souvislost se závodem, jako jsou sponzoři, promotéři, a jejich zástupci, nástupci jako i vůči všem dalším osobám, které se nějakým způsobem podíleli na této události, jelikož tyto nároky mi mohou proti nim vyplývat souvislosti s mou účastí na této akci, s čím jsem plně srozuměn.

6. Svým podpisem na tomto dokumentu zároveň potvrzuji, že mám více než 18 let, v případě nižšího věku připojuji podpis právního zástupce, netrpím žádnou závažnou nemocí, neutrpěl jsem žádný úraz a ani netrpím žádným duševním nebo jiným postižením, které by mohlo nějakým způsobem omezit mou účast na závodě GEROY. Svým podpisem/podpisem zákonného zástupce potvrzuji, že jsem fyzicky zdatný zdolat překážky, které se budou nacházet na trati závodu GEROY.

7. Dávám výslovný souhlas s první pomocí a lékařským ošetřením mé osoby, pokud dojde

ke zranění nebo poranění mé osoby na této akci.

8. Jsem si dále vědom té skutečnosti, že organizátoři závodu mají právo odložit, zrušit nebo

změnit akci kvůli počasí nebo i z jiných příčin, které nemohou kontrolovat nebo která může ovlivnit zdraví a bezpečnost účastníků.

9. Tímto uděluji svůj výslovný souhlas pro výše uvedené osoby, které budou řídit

předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a

zvukové nahrávky, nebo jakýkoli jiný zvukový nebo obrazový záznam z této události na jejich

další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez

nároku na jakékoliv autorská práva. Beru na vědomí, že výše uvedené osoby uvedené v

tomto prohlášení mající na starosti přípravu a zajištění závodu GEROY a jejich zástupci mají neomezené právo na celém světě využívat, zveřejňovat, publikovat, vysílat nebo jinak šířit vyobrazení nebo informace o mé osobě v souvislosti s řízením a propagací závodu GEROY a také souhlasím s tím, aby moje podobizna, resp. údaje, které jsem poskytl organizátorům závodu, se mohla objevit v televizi, konkrétně v kabelových a místních televizních programech a ve všech tištěných materiálech a v jiném formátu nebo na jiném médiu (včetně elektronických médií), bez jakékoli náhrady mé osobě, bez jakéhokoliv finančního plnění. Zároveň se svým podpisem na tomto dokumentu výslovně vzdávám podání jakýchkoliv žalob nebo vymáhání jakýchkoliv škod vůči spolku KSK Limit, z.s. se sídlem U Tenisu 851/1, Přerov 750 02, IČ: 04995619 a pořadatelem závodu GEROY, jakož i dalším osobám, které mají souvislost se závodem, jako jsou sponzoři, promotéři, a jejich zástupci, nástupci jako i vůči všem dalším osobám, které se nějakým způsobem podíleli na této události, jelikož tyto nároky mi mohou proti nim vyplývat v souvislosti s mou účastí na této akci, konkrétně v souvislosti s využitím mých autorských práv uvedenými osobami.

TOTO PROHLÁŠENÍ O PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI PŘI ÚJMĚ NA ZDRAVÍ A O VYUŽÍVÁNÍ

AUTORSKÝCH PRÁV JSEM SI ŘÁDNĚ PREČETL, ROZUMÍM VŠEM JEHO ČÁSTEM

a podepsal svobodně a vážně, BEZ JAKÉHOKOLIV NÁTLAKU.

podpis ______________________ Datum___________________

KONTAKT NA JINOU OSOBU V PŘÍPADĚ NOUZE (požadované)

Jméno ______________________ Telefon _______________________

MLADISTVÝ: PRO MLADŠÍ 18 let – PODPIS PRÁVNÍHO ZÁSTUPCE (RODIČE NEBO

TUTORA) nezbytné

Já níže podepsaný _______________________________________, tímto čestně prohlašuji,

že jako právní zástupce mladistvého ____________________________________________

svým podpisem dávám na vědomí, že mi je srozumitelné riziko a všechny okolnosti týkající se účasti jmenovaného mladistvého na výše uvedené akci a tímto podpisem dávám souhlas, aby se této události zúčastnil s tím, že odpovědnost za tento čin a všechny následky přecházejí na mě.

___________________________________ ___________________________________

Podpis zástupce vztah k mladistvému

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je KSK Limit, z.s. se sídlem U Tenisu 851/1, 750 02 Přerov, IČ:04995619. Osobní údaje byly Vámi jako subjektem poskytnuty dobrovolně za účelem účasti na akci. Tyto osobní údaje zpracováváme pouze v takovém rozsahu, abychom Vám mohli poskytnout naše služby, dodrželi zákonné požadavky a dále abychom chránili naše oprávněné zájmy, údaje nejsou přístupny žádné třetí straně.

Kompletní informace naleznete na www.ksklimit.cz