Akreditace – fotograf / kameraman/ TV

 

Každá osoba, která hodlá pořídit foto/video záznam na tratí Extremního překážkového závodu GEROY, musí mít k tomuto oprávnění pořadatele akce KSK Limit z.s.
Pro fotografy a kameramany (autory díla) pořadatel povoleni k akreditaci neuděluje automaticky.
Počet vydaných akreditací je omezen z bezpečnostních důvodů a jejich vydávání je plně v kompetenci pořadatele akce – KSK Limit z.s.

Podmínky akreditace:

1) O přidělení akreditace fotografa/kameramana, s možností vstupu do prostoru tratí Extremního překážkového závodu GEROY, rozhoduje výhradně pořadatel.

2) O akreditaci žádá fotograf/kameraman vyplněním níže uvedeného formuláře a jeho zasláním na uvedený kontakt.

3) Akreditovaný fotograf/kameraman smí vstupovat do prostoru tratí Extremního překážkového závodu GEROY výlučně oblečen ve vestě „PRESS“, vydané po kladně vyřízené akreditaci pořadatelem.
Vestu „PRESS“ vydá pořadatel oproti složené zálohy v částce 300,- Kč/ks, a to v den konáni akce, v prostoru zázemí. Po skončeni akce GEROY a vrácení nepoškozené vesty PRESS pořadatel zálohu vrátí.

4) Fotograf/kameraman poskytne své záběry pořadateli závodu a dá svolení, aby audiovizuální záznamy a/nebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní akce GEROY, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou využity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona, za účelem prezentace této akce, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu. Výjimky na finanční odměnu mají jen předem domluvení zájemci na základě smlouvy, uzavřené mezi pořadatelem akce KSK Limit z.s. a zájemcem.

5) Bez souhlasu pořadatele KSK Limit z.s. není povoleno pořizovat jakýkoliv audiovizuální záznam nebo fotografie na celé trati akce GEROY, včetně prostoru startu/cíle a zázemí akce! Dle příslušného zákonu o duševním právem této akci.

6) Akreditovaný fotograf/ kameraman souhlasí s tím, že na požádání dodá/zašle pořadateli fotografie/ audiovizuální záznamy. Termín poskytnuti takových děl od autorů pro pořadatele je:

– fotografie do 14 dni po skončeni akce GEROY
– audiovizuální záznam do 20 dni po skončeni akce GEROY

7) Autor díla muže použit svá díla pro soukromé účely, při prezentaci sebe, svých příbuzných/ rodinných příslušníku/přátel a to bez finančních nároku od pořadatele.

8) Autor díla, smí použít své záběry i pro komerční využiti, a to jen s průhledným logem (vodoznak) „GEROY“. Logo muže umístit v libovolném rohu tohoto díla. Velikost loga, určí sám autor díla tak, aby nenarušil celkovou estetiku díla.
Logo GEROY bude k dispozici na webových stránkách akci, v sekce „INFO PRO MEDIA“

9) Pořadatel se zavazuje, že při prezentaci takových audiovizuální děl nebo fotografií na svých webových stránkách, foto výstavách, veřejných promítáních či na sociálních sítích uvede:

Jméno a Příjmení autora díla, respektive ho přezdívku.
V případě internetové prezentace, uvede pořadatel jméno a příjmení autora díla, a to
na celou složku jednotlivých autoru.
V případě foto-výstavy, dle potřeb jen na jednotlivá díla.

10) Akreditovaný fotograf je povinen znát trať extrémního závodu GEROY a je si vědom toho, že vstupuje na trať na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za jakékoliv škody či újmy akreditovanému fotografovi způsobené při jeho pohybu na tratí závodu GEROY, ani za škody, které jeho přítomností, ať zaviněně či nikoliv, vznikly třetím osobám.

11) Akreditovaný fotograf/kameraman je povinen dbát veškerých příkazů a pokynu osob vykonávajících pořadatelskou službu na akci.

12) Akreditovaný fotograf/kameraman se potvrzením akreditace zavazuje, že uhradí veškeré jím způsobené škody na majetku a zdraví účastníkům extrémního závodu GEROY, případně pořadateli.

13) Pořadatel extrémního závodu GEROY si vyhrazuje právo i již udělenou akreditaci odebrat, a to v případech zejména při porušování podmínek akreditace.


Ke stažení:

 

 

 


Ke stažení

ZADOST O AKREDITACI-2019


Ke stažení

ZADOST O AKREDITACI-2019

 

Zip soubory

Komplet ke stažení – loga + žádost