1. OBECNÁ PRAVIDLA závodu ULTIMATUM:

1.1) Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se předem řádně zaregistroval a má zaplacené startovné! Přihlášení a platby na místě jsou možné pouze v případě volné kapacity závodu. Závodníci v den startu musejí dosáhnout věku 18 let.
1.2) Pokud se z nějakého důvodu nemůže závodník účastnit závodu, lze převést startovní číslo na náhradníka, což se musí nahlásit pořadateli závodu nejpozději na prezentaci k závodu. Startovné se při neúčasti nevrací.
1.3) Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí! Uvědomuje si riziko zničení vlastního vybavení, materiálu i možného zranění při závodě! Závodník si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Tyto skutečnosti potvrzuje závodník svým souhlasem při odesláním registrace na závod.
1.4) Závodník bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci, pokud tyto nebudou převzaty pořadatelem do úschovy oproti písemnému potvrzení, a to pouze v prostorách k tomu určených.
1.5) Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad podmínky závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek.
1.6) Závodník je povinen poskytnout první pomoc jinému zraněnému závodníkovi do příchodu zdravotníka a nahlásit tuto skutečnost organizátorovi!
1.7) Závodník musí dodržovat standardní pravidla Fair-play.
1.8) Závodník musí přizpůsobit své oblečení danému závodu. Jakákoliv obuv s hroty je zakázána!
1.9) Je zakázáno ničit přírodu, pohybovat se mimo vyznačenou trať a odhazovat odpadky na jiná než vyhrazená místa!
1.10) Závodník souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy a/nebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže GEROY ULTIMATUM, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona, za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.
1.11) Každý účastník závodů se musí striktně řídit pokyny rozhodčích a organizátorů závodu! Neuposlechnutí rozhodčího, pořadatele nebo organizátora závodu se rovná diskvalifikaci týmu!!!
1.12) Závod proběhne za jakéhokoliv počasí!

2. KATEGORIE.

2.1) 12 hodinový noční závod určen pouze pro dvojice.
2.2) Tým se řadí do příslušného věkově kategorie součtem věku obojích závodníku (například: věk dvou mužů 25 a 44 = 69, jdou tedy do kategorie 2M<70)
2.3) Kategorie dvojic a dvojice + štafety: muži (2M), ženy (2Ž), mixy (2MIX)
a) součet věku mužů: 2M<70, 2M70>
b) součet věku žen: 2Ž<60, 2Ž 60>
c) součet věku v mixu: 2MIX<70, 2MIX>70
Pro jednotlivci určen 8 hodinový noční závod:
a) muži: M<30 let, M30 – 45, M45+
b) ženy: Ž<30 let, Ž30 – 39, Ž40+
2.4) V registračním formuláři si týmy samy zvolí NÁZEV týmu a vyberou odpovídající kategorii.

3. REGISTRACE.

3.1) Registrace do závodu probíhá výhradně elektronicky pomocí registračního formuláře, který je umístěn na stránce www.geroy.cz a to do 20. 9. 2020.
Dále je možná registrace pouze v den závodu přímo v centru na prezentaci a za zvýšené startovné.
3.2) Po vyplnění registračního formuláře kapitán týmu obdrží potvrzující email s platebními instrukcemi. Registrace se stává platnou až v okamžiku připsání startovného na účet pořadatele.
3.3) POŘADATEL ZÁVODU SI VYHRAZUJE PRÁVO REGISTRACI UZAVŘÍT NEBO UPRAVIT PODMÍNKY REGISTRACE, POKUD TO BUDE VYŽADOVAT SITUACE (např. zkrácení lhůty pro zaplacení apod.);
3.4) V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start, se startovné nevrací.

4. START A POSTUP NA TRATI.

4.1) Každý závodník bude mít přidělen elektronický čip pro měření času. Bez tohoto čipu závodník nebude vpuštěn na start. Současně bude každému závodníkovi přiděleno týmové číslo.
4.2) Start je hromadný.
4.3) Jednotlivé týmy musí absolvovat trasu společně s maximálním rozestupem nejvýše 10 metrů mezi prvním a posledním členem jednoho týmu. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci.
4.4) Závodník musí absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout pomoc od diváků.
4.5) Všechny překážky musí být v průběhu závodu překonané nejdříve přímo (i na více pokusů). V případě nezvládnutí některé překážky, je určen pořadatelem náhradní úkol pro celý tým.
(Např. – běžecký okruh atd.) Jedná se především o náhradu za fyzicky a technicky náročné překážky.
ZAKÁZÁNA VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE MEZI TÝMY PŘI PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK!
4.6) Pokud bude muset závodník z jakýchkoli důvodů závod předčasně ukončit (např. zranění, vyčerpání, únava), musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit nejbližšímu rozhodčímu, či pořadateli! Tím končí celý tým tohoto závodníka.
4.7) Při nečekaných situacích na překážkách (dlouhé časové plnění, přelidnění překážky apod.) se závodníci musí řídit pokyny pořadatele nebo řídit sami systémem zařazení do fronty.
4.8) Zkrácení tratě se trestá diskvalifikací!

5. MEŘENÍ KOLA.

5.1) Měření kola bude prováděno elektronicky.
5.2) Pro měření 1 kola budou k dispozici 2 měřící brány – start a cíl. Mezi těmito měřícími bránami bude prostor pro DEPO a gastrozónu.
5.3) Jako celé 1 kolo se započítává překročení startovací brány a proběhnutí cílovou branou celým týmem.
5.4) Pokud je tým na trati a čas závodu vypršel, započítává se do výsledku pouze poslední celé ukončené kolo.
5.5) K dispozici bude informační tabule kolik kol konkrétní tým uběhl.

6. DEPO A GASTROZÓNA.

6.1) V prostoru startu bude zajištěno pořadatelem depo a gastrozóna.
6.2) V gastrozóně bude pro závodníky k dispozici neomezené stravování formou studené i teplé kuchyně, vč. nápojů.
6.3) Gastrozóna bude otevřena až po doběhnutí 1.kola trati a vstup do ní bude pouze pro závodníky ULTIMATUM.
6.4) Dobu pobytu v gastrozóně si určí sami závodníci.
6.5) V depu se závodníci mohou převléknout a dle potřeby měnit oblečení i v průběhu závodu. Vstup do depa bude povolen i doprovodnému týmu (osobní trenér, masér atd).
6.6) Po depu a gastrozóně nastupuje tým zpět na trať do dalšího kola závodu – na startu musí stát celý tým. To znamená, že jednotlivý člen nesmí proběhnout startovní čarou a zbytek týmu bude přitom ještě v depu.

7. POVINNÁ VÝBAVA.

7.1) Každý závodník musí mít na hlavě funkční čelovku.
7.2) Je zakázáno během závodu při pohybu na trati držet v ruce a používat jakkoliv jiné osvětlovací zařízení (svítilnu, baterku apod.) ani u překážek.
7.3) Z bezpečnostních důvodu musí být čelovka v době pohybu závodníka na trati neustále rozsvícená.
7.4.) Přestane-li svítit čelovka v průběhu závodu, musí ji závodník nejpozději po dokončení kola vyměnit v DEPU na funkční.
7.5) Při každém průchodů startovací brány budou pořadatelé dohlížet na svítící a funkční čelovku každého závodníka. Bez řádné svítící čelovky, tým na trať nebude puštěn.
7.6) Doporučujeme mít náhradní čelovku i náhradní baterie v prostoru DEPA, respektive u doprovodu.

8. VÝSLEDKY ZÁVODU.

8.1) V každé kategorie, budou vyhlášeny 3 nejlepší týmy, které uběhli nejvíce kol v limitu 12 hodin.
8.2) Pokud je mezi týmy stejný počet kol, rozhoduje součet čistého času všech kol v závodě.
8.3) Vyhlášení proběhne v co nejkratší době po zpracování výsledků.

9. DOPORUČENÍ.

9.1) Doporučujeme závodníkům na den závodu zdravotní pojištění pro případ úrazu či poškození jiné osoby! (dle aktuální nabídky a specifikací pojišťoven)
9.2) Doporučujeme závodníkům pevnou obuv, sportovní oblečení, které je možné znehodnotit, popřípadě oblečení s logem týmů.
9.3) Oblečení každý závodník přizpůsobí dle aktuálních klimatických a ročních podmínek lokalitě závodu.
9.4) Doporučujeme také ochranné pomůcky jako rukavice, chrániče kloubů, páteře, fixaci kotníků, atd. Je jen na zvážení účastníků závodů, zda jej využijí!
Tato pravidla nemusí být konečná a mohou se dle potřeby pořadatele měnit, upravovat a doplňovat vzhledem k trati a podmínkám!!!